Regulamin

REGULAMIN YOGA & MENTAL ZONE

§1 Zasady ogólne

1.1  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z YOGA & MENTAL ZONE.
1.2  Klient za ustaloną opłatą otrzymuje karnet imienny na wybraną ilość wejść.
1.3  YOGA & MENTAL ZONE prowadzi sprzedaż następujących pakietów:
– karnet open (bez limitu wejść),
– karnet o limitowanej ilości wejść (4, 8, 12)
– wejścia jednorazowe.
1.4. Wykupiona dana ilość wejść jest ważna 4 tygodnie od daty zakupu. Wszystkie wejścia należy wykorzystać w danym terminie.
1.5.  Karnety są kartami imiennymi na okaziciela.
1.6. Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisu ankiety osobowej po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem YOGA & MENTAL ZONE.
1.7.  W uzasadnionych przypadkach YOGA & MENTAL ZONE zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości właściciela karnetu.
1.8.  Młodzież do 18 roku życia może korzystać z YOGA & MENTAL ZONE tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział
w zajęciach.
1.9  Zajęcia odbywają się dla co najmniej 3 osób.

§2 Obowiązki uczestników

2.1.  Każdy uczestnik zajęć YOGA & MENTAL ZONE zobowiązany jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach i dolegliwościach zdrowotnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach. W razie zatajenia tych informacji YOGA & MENTAL ZONE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  wypadki z tym związane.
2.2. Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji z lekarzem.
2.3. Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, zawroty głowy, mdłości etc. ) należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
2.4. Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do zajęć tylko po konsultacji z lekarzem oraz uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
2.5. Podczas korzystania z zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, kultury i szacunku.
2.6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
2.7. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem YOGA & MENTAL ZONE oraz do odkładania używanego sprzętu na miejsce.
2.8.  Uczestnik zajęć YOGA & MENTAL ZONE zobowiązany jest do zmiany obuwia oraz używania ręcznika podczas zajęć.
2.9. YOGA & MENTAL ZONE nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania przez Klientów zasad korzystania z YOGA & MENTAL ZONE.
2.10.  W przypadku zgubienia klucza do szafki klient zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 25 zł.

§3 Postanowienia końcowe

3.1.  YOGA & MENTAL ZONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
3.2.  YOGA & MENTAL ZONE zastrzega sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów  itp. w dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą umieszczane na stronie www.yogazone.pl oraz facebooku: https://www.facebook.com/Yoga-Mental-Zone-657924034416618/
3.3. YOGA & MENTAL ZONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.