Regulamin

REGULAMIN YOGA & MENTAL ZONE

REGULAMIN YOGA ZONE Izabela Pałka

  • 1 Zasady ogólne

1.1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z YOGA ZONE Izabela Pałka zwany dalej YOGA ZONE.
1.2       Klient za ustaloną opłatą otrzymuje karnet imienny na wybraną ilość wejść.
1.3       YOGA ZONE prowadzi sprzedaż następujących pakietów:
– karnet open (bez limitu wejść),
– karnet o limitowanej ilości wejść (4, 8, 6, 12)
– wejścia jednorazowe.
1.4.      Wykupiona ilość wejść jest ważna 28 dni od daty zakupu. Wszystkie wejścia należy wykorzystać
w podanym wyżej terminie.
1.5.      Karnety są kartami imiennymi na okaziciela.

1.6.      Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisu ankiety osobowej po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem YOGA ZONE Izabela Pałka a także  z  obowiązkiem informacyjnym dotyczącym danych osobowych.
1.7.  W uzasadnionych przypadkach YOGA ZONE Izabela Pałka zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości właściciela karnetu .
1.9.  Młodzież do 18 roku życia może korzystać z YOGA & MENTAL ZONE tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zajęciach.
1.10.  Zajęcia odbywają się dla co najmniej 3 osób.

  • 2 Obowiązki uczestników

2.1.      Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest poinformować o wszelkich przeciwwskazaniach
i dolegliwościach zdrowotnych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na stan jego zdrowia podczas uczestnictwa w zajęciach. W razie zatajenia tych informacji YOGA ZONE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek  wypadki z tym związane.
2.2.      Kobiety w ciąży mogą brać udział w zajęciach tylko za zgodą prowadzącego i po konsultacji
z lekarzem.
2.3.      Wszelkie niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np.: nagły wzrost ciśnienia, zawroty głowy, mdłości etc. ) należy bezzwłocznie zgłosić prowadzącemu.
2.4.      Osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do zajęć tylko po konsultacji
z lekarzem oraz uczestniczą  oni w zajęciach na własną odpowiedzialność.
2.5.      Podczas korzystania z zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania, kultury i szacunku.

2.6.      Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po uprzednim spożywaniu alkoholu.

2.7.      Zabronione jest spożywanie alkoholu i palenie tytoniu na terenie klubu.
2.6.      Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny.
2.7.      Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem YOGA ZONE oraz do odkładania używanego sprzętu w miejsce do tego wyznaczone.
2.8.      Uczestnik zajęć YOGA ZONE zobowiązany jest do zmiany obuwia oraz używania ręcznika podczas zajęć.

2.9.      Każdy uczestnik zobowiązany jest do dbałości o sprzęt, urządzenia i pomieszczenia należące do YOGA ZONE.

2.10.     Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do YOGA ZONE.

2.12.     W przypadku nieprzestrzegania przez Klientów  zasad niniejszego regulaminu, YOGA ZONE zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć

  • 3 Dane osobowe

3.1.      Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z prawem.

3.2.      Dane osobowe uczestników przechowywane są przez YOGA ZONE w sposób bezpieczny, zapewniający ich ochronę przed jakimikolwiek formami utraty lub zniekształcenia.

3.3.      Administratorem danych osobowych jest YOGA ZONE Izabela Pałka z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Rynek 18/3, NIP: 9372486848

3.4.      Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu wykonania zwartej z YOGA ZONE umowy polegającej na prowadzeniu zajęć fitness a także warsztatów i szkoleń na podstawie art. 6 ust 1 lit b. RODO(przetwarzanie w związku z treścią zawartej umowy) . Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez  administratora danych polegający m.in na dochodzeniu roszczeń czy też umożliwieniu przesyłania informacji  dot. zmian harmonogramu zajęć).

3.5.        Dane osobowe uczestników dot. zdrowia, w tym  informacje o przebytych i aktualnych chorobach, ciąży a także o wszelkich przeciwwskazaniach medycznych  przetwarzane są przez Administratora na podstawie odrębnej zgody, wyrażanej każdorazowo przed zawarciem z nami umowy w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu świadczonych przez nas usług, w tym dbałości  o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.

3.6.        Podanie przez uczestnika danych dotyczących stanu zdrowia jest dobrowolne, jednak niezbędne
w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy o prowadzenie zajęć fitness.

3.7.      Dane osobowe z wyłączeniem danych osobowych opisanych w pkt 3.5 niniejszego regulaminu mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia,  w zakresie niezbędnym do celów podatkowych, komunikacji elektronicznej czy też obsługi IT.

3.8       YOGA ZONE nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do żadnej innej organizacji  międzynarodowej.

3.9.      Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zawarcia z YOGA ZONE umowy  o świadczenie usług fitness. Po zakończeniu świadczenia usług dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych,  rachunkowych oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.  Po upływie ww. okresu  dane osobowe uczestników w tym dane dot. stanu zdrowia będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich identyfikację.

3.9.1.    Uczestnik ma  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jak również uzyskania nieodpłatnej kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez YOGA ZONE.

3.9.2 Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane w celach profilowania.

  • 4 Postanowienia końcowe

4.1.      YOGA ZONE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione                 w szatni.
4.2.      YOGA ZONE zastrzega sobie prawo odwołania grup, zmiany godzin, zmiany instruktorów  itp. w dowolnym momencie. Informacje o wszystkich zmianach będą przekazywane drogą telefoniczną lub poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.yogazone.pl oraz na facebooku: https://www.facebook.com/Yoga-Mental-Zone-657924034416618/?ref=aymt_homepage_panel

4.3.      Obsługa YOGA ZONE sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji YOGA ZONE.

4.4       Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 10.06.2018r.